Categories
Uncategorized

Riding Pretty!

Not me, but that lady that lives with me, and puts up with my nonsense. After a great day at the Saturday Market last weekend, I snapped this picture:

Recently, BikeHugger.com posted a link to Riding Pretty, and I couldn’t help but send in this picture, since it fit the focus of their whole site – looking pretty on a bike. Again I ask….how’d I get so lucky? (PS – the link above takes you to the post with the photo above)

8 replies on “Riding Pretty!”

မ င မ … န က .. ႐ သ တယ လ ည ရ ႕ မ ႐ တ န မ ထ တဖက န ႔ စ နရင စက ဘ လ က တ တ ႔..ဟ ဟ ပ ရရင တ ဗ .. စက ဘ စ သ တ ဟ လထ ညစ ညမ မ က က က ယ သ မ ပ ပ .. ဆက သ စ ပ ည ရ.. )မ,႐ င လ …ရန က န က လမ တ မ စက ဘ စ ဖ ႔က သ ပ တ မလ ယ တ အမ န ပ ပ ၿပ ခ တ လက က န တ ႔ စက ဘ ၁ စ လည ပ က သ လ ႔ အခ ထပ ဝယ ထ ရ သ တယ .. မ ဘဘ …ဒ ဆ အ စ ႀက ကတည က စ တတ နတ ပ )မအ မ သ က လည ပ လ က ပ မယ တကယ ပ က လ ႔ က တ မ မ န ႔ န လ ဖ ႔ ပင ထ လ က မယ ..အဟ အမည ဝ က စ ဖတ သ … ပ သ ပ ပ စ တ ထ ဘယ လ မ မထ ပ န ႔ ) စက ဘ စ တ တ ႔ ရက တ တ ႔ ဆ တ က လ ယ တယ ခက တယ ဆ တ ထက အခ င အ ရ ရခ ဖ ႔သ လ တ ပ အဆင မ ပလ ႔ သင ခ င မႀက လ က တ က စၥ တစ ခ က ႀက သလ ၾကည လ ပ သ ႐ ပ ဟ တ ဖ လ )က N/A …ဒ မ လည ႀက စ နၾကတ န ပ ပ ဗ တဖက က ဒ လ တ က တ န မ တ ႐ သလ တဖက ကလည ပတ ဝန က င ထ န သ မ မ ရ ႕ ဆန ႔က င ဖက တ လ ပ န ၾကတ န ပ ပ ဥပမ – ၿမ ႕မ နၿပ မလ အပ ဘ 4 wheels drive 4×4 က ႀက တ မ င နတ မ … အမခ စ ၾကည အ … ၾသ ..အမလည ဗ လ ခ ပ တ ႔ ဆရ နဝင မင တ ႔န ႔ ကလပ ဘ တခ ထ အတ တ ပ … )ဂ ဒၚ …Serious biker ဆ လ ႔ corgtans ပ ဂ ဒၚ ရ… က ယ အတ က က ပတ ဝန က င အတ က ပ တကယ က င ပ တယ ဒ န ႔ ၃ ဘ က စၿပ အခ ၂ ဘ နင နတယ ဆ တ ႐ ႕ လ က ၁ ဘ စ မ လ လ ႔ တ နမ တယ ဆပ ကပ တ ထ က စက ဘ မ လ )လ ပည …မလ ပ ပ န ႔ဗ တ ၾက စက ဘ နင နရင ဓ တ ပ ႐ က ဖ ႔ လ ပ တ န လ က လ ႔ ကင မရ ႀက ဂ မ သ မ ဟ တ ပ ဖစ နပ ဥ မယ … )မ ခ …ဟ တ တယ ဗ အလ ပ န ႔ အ မ ဝ ရင တ န န ဒ ကၡ ရ က မယ က န အသ ထ မ တ တ န႔က က လ မ တ ၂၀ လ က အထ နင ၿပ အလ ပ လ တ သ တခ ႕ တ ႐ တယ ဒ ပမယ အနည စ ပ .. က ဟန ၾကည …အ ဒ လည အမ န ပ ဗ ႕ စက ဘ စ ဖ ႔က စက ဘ လမ တ သတ သတ မ တ မ တ ထ ပ ဖ ႔လည လ တ ပ မဟ တ ရင က တ ၾက မ စ ဖ ႔ဆ တ က ဘယ သ မ လ ပ ခ င မ မဟ တ ဘ ..

博士也領食物券 美高學歷3萬人難糊口【台灣醒報╱記者莊瑞萌╱台北報導】2012.05.08 受到不景氣影響,美國擁博士學位者領取食物券補助的人數再創新高,來到3萬多人,統計從2007年到2010年之間,領取相關政府補助的博士人數更成長了三倍。另外,農業部公布的資料也指出,截至今年二月份全美領取食物券補助的人數已超過4,600萬人,相較之下高學歷占其比例雖然不高,但已顛覆過去對高學歷等於高薪的傳統印象。根據美國城市研究所(Urban Institute)統計結果發現,美國擁有博士學位者,領取食物券不僅突破三萬人,碩士學歷者利用食物券或其他政府補助度日的人數也來到29萬人,顯示美國民眾在經濟條件不佳下,連基本餬口都成問題。另外,根據農業部統計,截至今年二月,全美領取食物券的人數也已超過4630萬人,相較過去三年,成長率達到43%。研究人員尼可拉斯表示,「每個人總以為擁有博士學歷就保證擁有高薪,但過去一年來,我常有耳聞,有些沒有任期保障的教授年薪不到二萬美金,這根本不足以養家活口。」一名前大學教授、目前自行開設顧問公司的凱爾絲基表示,「未來的人數恐怕還會繼續增加,這對當事人來說,是相當令人難堪的。」2007å¹´,擁有博士學位領取美國政府補助的人數為9776人,2010年時,人數增加三倍成為三萬三千多人,碩士學位者也從十萬多人,一下子增加到29萬多人,另外,美國勞動統計局的資料也指出,目前全美有5057位擁有博士學歷的人擔任工友的職務。◆ 年輕人失業惡化 抗議頻率恐增中央社 2012.05.08 在南非舉行的「年輕人就業研討會」最新報告指出,年輕人不被聘用的機率幾乎是成年人的3倍,如果情況不改善,年輕人走上街頭抗議的頻率將愈來愈高。南非新聞網站「時報即時消息」(Times LIVE)今天報導,這項研討會是由南非關懷青年組織「國家青年發展機構」(National Youth Development Agency)昨天於約翰尼斯堡舉行。會議報告指出,目前世界上有1å„„2500萬名年輕人,每天生活在花費不到1.25美元的貧窮線下,讓他們覺得人生黯淡無光。以全球2億失業人口而言,其中7500萬名是年輕人,失業的原因主要是失學、無一技在身、對於找工作意興闌珊。報告指出,2007年至2010å¹´é–“,年輕失業人口增加510萬人。同一時間,世界有80個國家的年輕人因失業而走上街頭示威抗議,次數超過1000次。在南非,70%失業者的年齡介於15至34æ­²。他們容易被不法人士利用,成為社會不定時炸彈。「國際勞工組織」( International LabourOrganization,ILO)設於「非南開發共同體」(Southern African Development Community,SADC) 的辦公室主任范伏倫 (Vic van Vuuren)表示:「解決南非年輕人失業現狀,可分為短期與長期計畫」。范伏倫說:「前者是必須為年輕人創造就業機會,後者則是改善整體經濟環境、訓練年輕人技能、普遍就學」。范伏倫語重心長地說:「當然,配套措施是,同時要解決如何讓初出社會的年輕人獲得實習機會,與實際工作經驗,也非常重要」。

I was very pleased to search out this net-site.I needed to thanks to your time for this excellent learn!! I undoubtedly enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

Sim,provavelmente 60% ( não sei se será a percentagem correta mas…) podem ter Sangue Judeu…No entanto,penso que " Guerreiro " não creio que seja,também nunca aprofundei o assunto.Sei que as familias cujo os pronomes acabam em Arvores, silvas etc,são Judeus sefaritas ( penso ser este o nome)Nuno

Leave a Reply

Your email address will not be published.